TỪ 7.000.000 ĐẾN 15.000.000
Hạn nộp hồ sơ: 31/05/2022|Số lượng tuyển: 3
4.000.000- 7.000.000
Hạn nộp hồ sơ: 31/05/2022|Số lượng tuyển: 5
TỪ 8.000.000 ĐẾN 15.000.000
Hạn nộp hồ sơ: 31/05/2022|Số lượng tuyển: 7
4.000.000- 7.000.000
Hạn nộp hồ sơ: 31/05/2022|Số lượng tuyển: 3
4.000.000- 7.000.000
Hạn nộp hồ sơ: 31/05/2022|Số lượng tuyển: 3
4.000.000- 8.000.000
Hạn nộp hồ sơ: 31/05/2022|Số lượng tuyển:
TỪ 7.000.000 ĐẾN 15.000.000
Hạn nộp hồ sơ: |Số lượng tuyển: 5
TỪ 8.000.000 ĐẾN 15.000.000
Hạn nộp hồ sơ: 31/05/2022|Số lượng tuyển: 5
TỪ 8.000.000 ĐẾN 20.000.000
Hạn nộp hồ sơ: 31/05/2022|Số lượng tuyển: 3
TỪ 10.000.000 ĐẾN 20.000.000
Hạn nộp hồ sơ: 31/01/2022|Số lượng tuyển: 2
Từ 8.000.000 đến 15.000.000 VNĐ
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2021|Số lượng tuyển: 3
Từ 8.000.000 đến 15.000.000 VNĐ
Hạn nộp hồ sơ: 31/01/2022|Số lượng tuyển: 3