Nhận diện khuôn mặt
Sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để áp dụng vào các phần mềm điểm danh, chấm công, đăng nhập ứng dụng... 
Tính năng
Nhận diện khuôn mặt

Thiết bị điểm danh nhận diện khuôn mặt có khả năng nhận diện khuôn mặt người dùng đã được đăng ký với hệ thống.

Kiểm duyệt đăng ký

Các khuôn mặt đăng ký nhận diện sẽ được người dùng ở cấp cao hơn kiểm duyệt trước khi lưu vào cơ sở dữ liệu để thực hiện nhận diện.

Thông báo nhận diện thành công

Hệ thống có khả năng đọc thông báo nhận diện thành công khi người dùng thực hiện điểm danh nhận diện khuôn mặt thành công.

Lợi ích
Tính chính xác

Nhận diện khuôn mặt người dùng đảm bảo tính chính xác cho việc điểm danh, hạn chế việc điểm danh hộ và giả mạo điểm danh.

Hạn chế tiếp xúc và thao tác

Hệ thống có khả năng nhận diện khuôn mặt khi người dùng đứng trong khung hình của thiết bị mà không cần thực hiện các thao tác hay tiếp xúc với thiết bị.