VHV- TRAVEL FLC SẦM SƠN 2023: “LÀM NHIỆT TÌNH QUẨY HẾT MÌNH”

 • IMG_1683367909949_1683385755187-gigapixel-low_res-scale-2_00x_cf05d

 • IMG_1683367986000_1683385778949-gigapixel-low_res-scale-2_00x_46964

 • IMG_1683367986014_1683385781178-gigapixel-low_res-scale-2_00x_83a32

 • IMG_1683367985988_1683385777199-gigapixel-low_res-scale-2_00x_c28ff

 • IMG_1683367953269_1683385768100-gigapixel-low_res-scale-2_00x_d2167

 • IMG_1683367953262_1683385767524-gigapixel-low_res-scale-2_00x_c48a8

 • IMG_1683367953260_1683385767332-gigapixel-low_res-scale-2_00x_d38fe

 • IMG_1683367909972_1683385757523-gigapixel-low_res-scale-2_00x_a2b56

 • IMG_1683367909968_1683385757157-gigapixel-low_res-scale-2_00x_7756d

 • IMG_1683367219859_1683385742445_19e3f

 • DSC09927_48ee6

 • IMG_1683367953298_1683385772342_0bb73

 • IMG_1683367953288_1683385770870_f8863

 • IMG_1683367953299_1683385772498_98a5b

 • IMG_1683367986015_1683385781335_bdbc8

 • DJI_0164_11e75

 • DSC09879_8d4f4

 • DJI_0140_53352

 • DJI_0134_b07e5

 • DSC00160_288aa

 • DSC00145_a1073

 • DSC00034_29b3a

 • 20230506_111609_cbe38

 • DSC00337_d5bd1

 • DJI_0112_b8e06

 • DSC00085_02daf

 • DSC00036_5a851