VHV TẤT NIÊN NĂM 2020

  • Tập thể VHV

  • Bữa tiệc đầm ấm cuối năm

  • Đội BA

  • Đội FE

  • Tiết mục văn nghệ của đội BA

  • Đội Tester

  • Đội Flutter

Related photo gallery