Phần mềm KPI đáp ứng các tiêu chí:

 • Phần mềm KPI có giao diện thân thiện để thiết kế chỉ tiêu KPI ở các cấp độ khác nhau.
 • Phần mềm KPI cho phép định nghĩa dữ liệu đầu vào cho các chỉ tiêu KPI.
 • Phần mềm KPI cho phép nhập liệu dưới các hình thức khác nhau – nhập tay, import hoặc lấy trực tiếp từ các phần mềm quản lý kinh doanh, vận hành thông qua tích hợp hệ thống; có phân quyền cho người nhập liệu.
 • Phần mềm KPI cho phép phân quyền phân giao chỉ tiêu và theo dõi, duyệt số liệu của các chỉ tiêu.
 • Phần mềm KPI cung cấp Dashboard đẹp, logic, linh hoạt và cung cấp thông tin hữu ích, gọn gàng trong 1 trang màn hình.
 • Phần mềm KPI có khả năng tùy biến cao cho các mô hình và quy mô doanh nghiệp khác nhau.

Phần mềm sẽ giúp quản lý các thông tin như sau :

 • Tổng quan.
 • Quản lý đơn vị.
 • Quản lý BĐCL.
 • Quản lý KPI.
 • Quản lý công thức tính điểm.
 • Đơn vị đo.
 • Giao chỉ tiêu
 • Đăng ký chỉ tiêu
 • Báo cáo thực hiện.
 • Báo cáo theo ký.
 • Giám sát thực hiện.
 • Quản lý cảnh báo.
 • Tính điểm
 • Lịch sử.
 • Tài khoản.
 • Người dùng.
 • Phân quyền.
Tính năng

Quản lý đơn vị

 • Thêm/sửa/ xóa đơn vị

Quản lý BĐCL

 • Thêm/ sửa/ xóa BĐCL

Quản lý KPI

 • Thêm/sửa/xóa KPI
 • Thêm/sửa/xóa công thức tính điểm
 • Thêm/sửa/xóa đơn vị tính điểm

Giao chỉ tiêu

Đăng ký chỉ tiêu

Báo cáo

Giám sát thực hiện.

Quản lý cảnh báo.

Tính điểm

Lịch sử.

Quản lý Tài khoản

 • Thêm/sửa/ xóa tài khoản
 • Phân quyền tài khoản
Brochure
Liên Hệ